OBOWIĄZKI OSOBY DYŻURUJĄCEJ:

 • Stawienie się na dyżur o godzinie 16:45.
 • Otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia lekcyjne.
 • Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek :
  - dopilnować porządku na korytarzach i w łazienkach,
  - zwracać uwagę, aby uczniowie samodzielnie bez pozwolenia nauczyciela nie wychodzili z budynku szkolnego,
  - dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,
  - zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego, jak i własności innych uczniów,
  - zwracać uwagę, aby osoby obce nie przebywały na terenie budynku szkolnego,
  - sprawdzić z nauczycielem, czy osoba odbierająca dziecko ze szkoły jest do tego upoważniona,
  - zwracać uwagę uczniom, którzy niewłaściwie się zachowują,
  - powiadomić nauczyciela lub dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez uczniów na teren szkoły.
  - pomoc w rozdawamiu pizzy i napojów
 • Osoba dyżurująca opuszcza budynek szkoły po zrobieniu porządku na korytarzach, w łazienkach i klasach.