Obowiązki Ucznia

 1. Językiem obowiązującym w polskiej szkole jest język polski. W czasie pobytu w szkole należy mówić po polsku.
 2. Uczeń uczęszcza do polskiej szkoły regularnie i punktualnie na każde zajęcia szkolne. Opuszczone lekcje mogą być jedynie usprawiedliwione przez rodziców (lub opiekunów) u wychowawcy klasy; w miarę możliwości tego samego dnia. Uczeń powinien uzupełnić brakujący materiał.
 3. Uczeń zobowiązany jest do posłuszeństwa i ścisłego wykonywania poleceń nauczycieli i przełożonych w czasie pobytu w szkole.
 4. Uczeń korzysta z podręczników szkolnych i pomocy naukowych polecanych przez Radę Pedagogiczną.
 5. Uczeń utrzymuje swoje książki i przybory szkolne w czystości i porządku.
 6. Pod żadnym pozorem nie przestawia i nie zabiera przyborów szkolnych znajdujących się w stolikach lub gdziekolwiek indziej na terenie szkoły.
 7. Każde zadanie domowe musi być odrobione, starannie i dokładnie, ze zrozumieniem zagadnienia. W przypadku trudności pożądana jest pomoc rodziców lub opiekunów.
 8. W domu uczeń powinien dużo czytać, korzystając z domowej biblioteki lub innych źródeł w języku polskim.
 9. Zgodnie z programem nauczania, lektura domowa jest obowiązująca. Z końcem roku szkolnego lub według ustaleń nauczyciela, uczeń składa sprawozdanie z opracowanej lektury domowej.
 10. Uczeń polskiej szkoły powinien ubierać się i zachowywać z godnością. Ma obowiązek pozdrawiania przełożonych w szkole i poza szkołą. Osobom starszym ma okazywać szacunek i pomoc w przypadku potrzeby.
 11. Kategorycznie zabrania się uczniom biegania i głośnego zachowywania się na terenie klas i miejsc przewidzianych na przerwę.
 12. Uczeń powinien być w szkole nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i opuścić szkołę po ich zakończeniu.
 13. W czasie zajęć uczeń nie może samowolnie opuszczać sali lekcyjnej czy budynku szkolnego bez powiadomienia nauczyciela lub członka zarządu szkoły.
 14. Uczniowi podczas pobytu w szkole nie wolno używać telefonów komórkowych, przynosić jakiejkolwiek broni, ani palić tytoniu i używać narkotyków. Do sal lekcyjnych nie wolno przynosić jedzenia i picia.

Nagrody

 1. Za pilność, aktywność, obowiązkowość w uczęszczaniu na lekcje, wzorowe zachowanie i postęp w nauce uczeń kwalifikuje się do otrzymania nagrody ustalonej przez Radę Pedagogiczną i Zarząd Szkoły.

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń podlega karze do usunięcia go ze szkoły włącznie (bez zwrotu opłaty za szkołę).