"Polskie dzieci muszą mówić, czytać i pisać w języku ojczystym, powinny znać historię Polski, zapoznać sie z obyczajami

i tradycjami swych dziadów i pradziadów"

Marian Morawski

Od 44 lat działamy przy parafii św. Michała, ucząc polskie dzieci wiedzy o kraju ich rodziców. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniamy naszym uczniom wspaniałe warunki do nauki języka polskiego, historii i geografii. Traktujemy naszych uczniów indywidualnie, dostosowując sposób uczenia i pracy na miarę możliwości naszych podopiecznych. W szkole pracuje z młodzieżą wyśmienita  kadra nauczycielska, przygotowana merytorycznie, ogromnie wrażliwa i bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Serdecznie zapraszamy do Naszej Szkoły. Tu nauka jest przyjemnością. Nasi absolwenci legitymują się świetną znajomością Ojczyzny,  jej historią, kulturą i tradycjami znanymi od pokoleń.
Od założenia szkoły w roku 1979 placówka działa pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających (CPSD). Od 2012 roku Szkoła św. Michała w Lyndhurst NJ ma status organizacji non- profit.

Historia Szkoły

Polska Szkoła im. św. Michała została założona w roku 1979 przy parafii św. Michała w Lyndhurst przez Antoninę i Mariana Morawskich, przybyłych  z Jersey City do Lyndhurst.

Jej "rodzicami" byli państwo Marian i Antonina Morawscy, a pełne dynamiki życie nadali jej i dają do dzisiaj uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz duchowni opiekunowie z kościoła św. Michała.

W 1979 roku obywatelami miasta Lyndhurst zostali Marian Morawski i jego żona Antonina. Przeprowadzili się z Jersey City, w którym jako małżeństwo i para oddanych społeczników , pedagogów i wychowawców polonijnej młodzieży przeżyli dwadzieścia cztery lata.

"Dom" lyndhurskiej społeczności polonijnej przywitał ich gościnnie, ale państwu Morawskim czegoś w nim brakowało. Tym "czymś" był brak polskiej szkoły. Natychmiast zajęli się jej organizacją.

Cel założenia placówki oświatowej był oczywisty: polskie dzieci muszą mówić, czytać i pisać w języku ojczystym, powinny znać historię Polski, zapoznać się z obyczajami i tradycjami swych dziadów i pradziadów.

Projekt założenia szkoły zaakceptował ksiądz prałat Edward Majewski - proboszcz parafii św. Michała. Wyraził zgodę na jej funkcjonowanie w budynku szkoły parafialnej.

Polska Szkoła Dokształcająca rozpoczęła swą działalność we wrześniu 1979 roku, pod kierownictwem Mariana Morawskiego. Zgłosiło się do niej 46 dzieci, które podzielone zostały na trzy grupy. W ciągu roku szkolnego, w miarę przybywania nowych uczniów , stworzono jeszcze jeden zespół klasowy. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad młodzieżą objęły nauczycielki: Antonina Morawska, Elżbieta Makowska, Jolanta Szczepanik, Irena Kuźma i Maria Brodzik.

W skład pierwszego komitetu rodzicielskiego weszli: przewodnicząca - Bronisława Holicka, wiceprzewodnicząca - Józefa Wroceńska i skarbnik - Janina Hyjek.

Nauka odbywała się w piątki po południu, od godziny piątej do ósmej. Był to nietypowy, jak dla polonijnej szkoły, dzień zajęć, ale wynikało to z wyższej konieczności. Państwo Morawscy opuścili Jersey City, ale nie opuścili w nim swoich polskich uczniów . Marian Morawski musiał pogodzić funkcje dyrektora dwóch placówek: Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City, którą dowodził nieprzerwanie od 1951 roku, a która pracowała w soboty i "nowego dziecka" w Lyndhurst.

Początki działalności placówki w Lyndhurst nie były łatwe. Polska szkoła była nowością dla dzieci i ich rodziców. Pomimo, że bezpłatnie korzystała z gościny lokalowej szkoły katolickiej, to jednak - organizowana od podstaw - potrzebowała środków finansowych na podręczniki i niezbędne pomoce naukowe. Dyrektor Morawski pozyskiwał je, organizując przy pomocy komitetu rodzicielskiego skromne bale charytatywne. Przez wiele lat, dzięki nim, rodzice nie musieli uiszczać za naukę swych dzieci żadnych obowiązkowych opłat.

Szkoła musiała też pokonać trudności kadrowe. W drugim roku jej działalności zabrakło dwóch nauczycielek. Pani Maria Brodzik wyjechała do Polski, a pani Elżbieta Makowska - ze względu na zły stan zdrowia - musiała zrezygnować z pracy. Dzieci wciąż przybywało, a dyrektor Morawski zabiegał o nowe siły fachowe. Własnym samochodem dowoził nauczycieli, którzy mieli komunikacyjne kłopoty z dotarciem na zajęcia lekcyjne.

Wielkim, bolesnym ciosem dla dyrektora szkoły i szkolnej społeczności była śmierć Antoniny Morawskiej. W 1986 roku, po ataku serca, pani Antonina opuściła na zawsze swego męża i swoje "szkolne dzieci”. Jej duchowe zaangażowanie w pracy pedagoga i wychowawcy nie poszło na marne. Kontynuatorkami jej dzieła zostały: Stanisława Drelich i Krystyna Kornak, a w dwa lata później - Zofia Burzych.

W pierwszym dziesięcioleciu działalności olbrzymią pomoc szkole udzielili duchowni związani z parafią św. Michała: ks. proboszcz Edward Majewski, ks. Tadeusz Stasik oraz ks. Marcin Silver. Swoje 10. urodziny Polska Szkoła w Lyndhurst świętowała 21 kwietnia 1990 roku. Bohaterami uroczystości byli ówczesni uczniowie oraz ich główny przełożony - dyr. Marian Morawski i nauczycielki: Jolanta Szczepanik, Stanisława Drelich i Krystyna Kornak. Honorowymi gośćmi byli: Jan Woźniak - prezes Centrali Polskich Szkół Doksztatcających, Janina Igielska - wiceprezes CPSD, Bolesław Wojewódka - sekretarz finansowy CPSD, Rainhold Smyczek - prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan New Jersey, Feliks Bruks - członek Zarzadu Kongresu, dr Jan Grondelewski - wiceprezes Kongresu i Bronisława Holicka - długoletnia przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego szkoły, a także duchowni z parafii św. Michała: ks. proboszcz Fred Miller, ks. Marcin Silver, ks. Zbigniew Jezierski i ks. Tadeusz Stasik. Wiele pracy w przygotowanie uroczystego jubileuszu wnieśli członkowie komitetu wykonawczego: Halina Mróz, Teresa Rakowska, Bogdan Stasiak i Stella Zarebczan.

Broszura z uroczystości 10cio lecia.

Od początku działalności szkoła zarejestrowana jest w Centrali Polskich Szkół Dokształcających Wybrzeża Wschodniego (CPSD) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oprócz procesu dydaktycznego realizowała zawsze program wychowawczy. Co roku była aktywnym uczestnikiem Dnia Polskiej Szkoły w Amerykańskiej Częstochowie i innych imprez organizowanych przez CPSD. Do tej pory uroczyście obchodzi polskie święta narodowe, jak Dzień Niepodległości Narodowej czy Święto Konstytucji 3 Maja. W okresie Bożego Narodzenia urządza jasełka. Bierze udział w Drodze Krzyżowej i innych uroczystościach religijnych w kościele św. Michała. Nie zapomina również o Dniu Matki.

W 2019 roku nasza szkoła obchodziła 40-rocznicę swojego powstania.

Opieka Duchowa

Szkoła działa przy Parafi Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, NJ.

Opiekunami duchowymi w okresie istnienia szkoły byli : ks. Prałat  Majewski, ks. Tadeusz Stasiak, ks. Józef Szklarski. Obecnie opiekę duszpasterską roztacza ks. Marek Wysocki - proboszcz parafii św. Michała.